Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal – GDPR

 1. Despre ABA România

Institutul ABA România s-a înființat la inițiativa unui grup de profesioniști acreditați la nivel internațional în ABA (Applied Behavior Analysis) având ca obiectiv să devină instituția care recunoaște în România profesioniștii în analiză comportamentală aplicată.

În 2020, în România, sunt peste 38 de specialiști ABA acreditați internațional (BCBA sau BCaBA), și peste 100 au terminat cursuri de lungă durată în analiză comportamentală aplicată, iar numărul lor continuă să crească.

Institutul ABA România s-a înființat cu scopul de a promova și stabili normele de acreditare a profesiei de analist comportamental la nivel național și a reprezenta practicanții din acest domeniu, cât și standardele de aplicare a tehnicilor ABA în România.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații actualizate permanent cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către  ABA România sunt disponibile permanent pe www.aba-romania.ro sau în oricare dintre centrele noastre.

 1. Ce sunt datele cu caracter personal și ce astfel de date prelucrează ABA România?

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoana fizică care poate fi identificată, direct sau indirect.  Institutul ABA România prelucrează următoarele categorii de date:

 • Date cu caracter personal comune: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, adresă de domiciliu, adresă de corespondență, e-mail, telefon, semnătură;
 • Date medicale: diagnostic, tratament specific ;
 • Imagini video și foto;
 1. Ce înseamnă că  ABA România prelucrează date cu caracter personal?

Prelucrarea înseamnă operațiuni cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

 1. Cui aparțin datele cu caracter personal pe care le prelucrează ABA România?

ABA România prelucrează date cu caracter personal ale beneficiarilor direcți  care pot fi și minori, reprezentanților legali ai Persoanelor Vizate minore, ale angajaților, furnizori de servicii externalizate, sponsori, donatori persoane fizice și reprezentanți ai companiilor sponsori, participanți la evenimentele organizate de ABA România.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta denumirea de „Persoane vizate”.

 1. De unde obține  ABA România datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la Persoana Vizata, de la un Împuternicit al Persoanei Vizate sau  din surse publice.

 1. În ce scopuri prelucrează ABA România date cu caracter personal?

Scopurile pentru care  ABA România prelucrează datele cu caracter personal sunt:

 • derularea contractelor ;
 • promovarea misiunii Asociației;
 • strângerea de fonduri;
 • centralizarea informațiilor și menținerea unei baze de date interne, în care sa fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele Asociației în activitatea acestora;
 • contactarea persoanelor vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință/ notifica informații despre activitatea Asociației și/sau derularea contractuala;
 • realizarea de activități de marketing;
 • generarea de rapoarte cu privire la activitatea Asociației, cu scopul de facilita efectuarea managementului operațional al tuturor proceselor financiare, precum și cu scopul de analiza performanța Asociației;
 • arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondentei adresate Asociației și expediată de Asociație;
 • pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile Asociației, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate;
 • pentru orice alte scopuri prevazute de lege.
 1. În ce temeiuri prelucrează ABA România date cu caracter personal?

ABA România prelucrează datele tale cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

 • în baza consimțământului persoanei vizate,;
 • pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte;
 • în baza interesului legitim al Asociației;
 • în baza îndeplinirii unei obligații legale (de ex: conformarea la legea arhivarii).
 1. Este obligatorie pentru persoana vizată comunicarea datelor? Care sunt consecințele în caz de refuz?

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de către ABA România prin  Contracte/formulare/canale este obligatorie, cu excepția cazului în care prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul persoanei vizate, caz în care persoana vizată va fi informată că furnizarea datelor, respectiv a consimțământului este opțională. În celelalte cazuri, refuzul persoanei vizate va determina imposibilitatea de a furniza serviciile contractate.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor pot fi:

 • Colaboratori externi asociației;
 • Birouri notariale;
 • Instituții publice de supraveghere a activității Asociației;
 • Autorități publice centrale și locale (de ex: Autoritate Naționala de Administrare Fiscala, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) din România;
 • Entități către care Asociația a externalizat furnizarea de servicii;
 1. Durata prelucrarii

În vederea realizării scopurilor sus- menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Asociație pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia doar cu scopul conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

 1. Care sunt drepturile persoanei vizate și cum pot fi exercitate?
 • Persoana vizată are următoarele drepturi:
 • Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de Asociație, conform celor prevazute în prezentul document;
 • Dreptul de acces – poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Asociație, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, Asociația va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat;
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), poate obține ștergerea respectivelor date;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
 • Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Asociației sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este învestită  Asociația;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către persoana vizată Asociației, (ii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (iii) dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate;
 • Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Asociație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul ABA România din București, str. Orzari, nr. 92A, sector 2,  sau prin E-mail: contact@aba-romania.ro.
 1. Procesele decizionale individuale automatizate

ABA România nu utilizează procese decizionale individuale automatizate;